Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. (“Turkuvaz” veya “Veri Sorumlusu”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca çeşitli kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak işlemekte olduğumuz verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşbu abone.com.tr Abonelere Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile birlikte abone.com.tr  İnternet Sitesi aracılığı ile İnternet Sitesi’nde yer alan Turkuvaz yayın(lar)ına abone olmanız kapsamında kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

Bu kapsamda, Turkuvaz, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde ve KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

·        Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

·        Doğru ve gerektiğinde güncel olma

·        Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

·        İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

·        İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

1-     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

https://www.abone.com.tr İnternet Sitesi üzerinden Sabah ve/veya Takvim, Fotomaç, Yeni Asır, Daily Sabah aboneliği oluşturmanız kapsamında ve abonelik süreciniz boyunca Turkuvaz tarafından işlenecek olan;

·  Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, ilgili Turkuvaz yayın(lar)ına ilişkin abone kaydınızın oluşturulması, Turkuvaz abonelik sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi, aboneliğiniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edilebilmesi, ürün ve/veya hizmet temini kapsamında siparişlerinizin oluşturulabilmesi ve siz müşterilerimize gönderilebilmesi,

· İletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; e-posta adresiniz ve telefon numaranız, gerçekleştirilen aboneliğe yönelik doğrulamanın yapılabilmesi, ilgili Turkuvaz yayın(lar)ının gönderim adresine ilişkin teyit işleminin gerçekleştirilebilmesi, sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili size yönelik bilgilendirmenin sağlanabilmesi, üyeliğiniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde sizinle iletişime geçilmesi, Abonelik Formu’nda yer alan il, ilçe bilgisi, abone olma talebinizi ilettiğiniz Turkuvaz yayın(lar)ının talep etmiş olduğunuz bölgeye gönderimin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin teyidi ve Abonelik formunu doldurmanızın ardından Çağrı Merkezimiz aracılığıyla tarafınızla iletişime geçilerek temin edilecek olan adres bilginiz ürün ve/veya hizmet temini kapsamında siparişlerinizin siz müşterilerimize gönderilebilmesi,

·    İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen; internet sitesi/mobil uygulamaya giriş-çıkış saatiniz, IP adresiniz ve MAC adresiniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatında açıkça öngörüldüğü üzere trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,

·  Pazarlama verisi kategorisinde değerlendirilen İnternet Sitemizde/mobil uygulamamızda kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgileriniz, İnternet Sitemizin/mobil uygulamamızın daha etkili, kolay ve hızlı kullanılmasının sağlanması, hizmet ve faaliyetlerimizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirilebilmesi, İnternet Sitemizi/mobil uygulamamızı kullanımınız esnasında elde edilen bilgiler vasıtasıyla sizlere daha uygun hizmet ve teklif sunabilmemizin sağlanması, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

·  Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; ürün adı, ürün miktarı, abonelik süresi ve  sepete eklediğiniz ürün bilginiz, talep etmiş olduğunuz yayın(lar)ın tarafınıza gönderilmesi, mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda ilgi ve beğenilerinize yönelik olarak tarafınıza yapılacak olan pazarlama faaliyetleri kapsamındaki çalışmaların yapılabilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere yönelik indirim ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

amaçları ile işlenecektir.

2-     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; tamamen otomatik olan yollarla,

·    abone.com.tr İnternet Sitesini ziyaretiniz esnasında toplanan bilgiler,

·    abone.com.tr aracılığıyla Abonelik formunu doldururken paylaştığınız bilgiler,

·    abone.com.tr İnternet Sitesi üzerinde aktif olarak kullanılan çerezler

aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda işlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

·   Abonelik Sözleşmesinin kurulması ve ürün ve/veya hizmet temini kapsamında satım sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

·   Turkuvaz’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,

·   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·  Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Turkuvaz’ın meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

3-     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz,

· Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,

·   Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,

·  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,

·    Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin gerçekleştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi

amaçları ile KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4-     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

(a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b)    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve işlenen kişisel verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f)   KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

(g)    (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h)  İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(i)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir. Bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.